I
ān
1.本指不慧, 引申為志氣低落。
《荀子‧不苟》: “小人則不然……通則驕而偏, 窮則棄而儑。”
王先謙 集解引 郝懿行 曰: “《玉篇》: 儑, 五甘切, 不慧也。 ……此言小人窮則卑棄失志, 不能自振, 往往如此。”
2.垂下。
II
àn
ㄢˋ
〔《廣韻》五紺切, 去勘, 疑。 〕
〔《廣韻》五合切, 入合, 疑。 〕
〔《廣韻》五盍切, 入盍, 疑。 〕
閒散貌。

. 1975—1993.

Look at other dictionaries:

 • — I án (1) ㄢˊ (2) 心灰意懒, 情绪不高。 (3) 郑码: NKZU, U: 5111, GBK: 8387 (4) 笔画数: 16, 部首: 亻, 笔顺编号: 3225115545544444 II àn (1) ㄢˋ (2) 开玩笑的话。 (3) 郑码: NKZU, U: 5111, GBK: 8387 (4) 笔画数: 16, 部首: 亻, 笔顺编号: 3225115545544444 …   International standard chinese characters dictionary

 • Ninben — 人/亻 8 9 10 Pinyin: rén oder dānlìrén 單立人 (= einzeln stehender Mensch) Zhuyin: ㄖㄣˊ Hiragana: ひと hito Kanji: 亻偏 ninben oder 人屋根 hitoyane (= Radikal Mensch) …   Deutsch Wikipedia

 • Radikal 9 — 人 亻 8◄ 9 ►10 Pinyin: rén oder dānlìrén 單立人 (= einzeln stehender Mensch) Zhuyin: ㄖㄣˊ Hiragana …   Deutsch Wikipedia

 • Unicode-Block Vereinheitlichte CJK-Ideogramme — CJK Ideogramm 次 in Kurzzeichen, Langzeichen, Kanji und Hanja Der Unicode Block CJK Unified Ideographs (Vereinheitlichte CJK Ideogramme) (4E00 9FFF) enthält die grundlegenden chinesischen Schriftzeichen, die nicht nur in der chinesischen Schrift… …   Deutsch Wikipedia

 • Radical 9 — Le radical 9 qui signifie homme est un des 214 radicaux de Kangxi. Prononciation Pinyin : rén / danliren 單立人 Zhuyin : ㄖㄣˊ Hiragana : ひと hito Kanji: 人屋根 hitoyane / 亻偏 ninben …   Wikipédia en Français

 • Table des caracteres Unicode/U5000 — Table des caractères Unicode/U5000 Tables Unicode 0000 – 0FFF   8000 – 8FFF 1000 – 1FFF 9000 – 9FFF 2000 – 2FFF …   Wikipédia en Français

 • Ключ 9 — 人 8 9 10 Пиньинь: rén 亻 dānlìrén 單立人 Чжуинь: ㄖㄣˊ …   Википедия

 • — I tà (1) ㄊㄚˋ (2) 恶。 (3) 出息。 (4) 郑码: NKYY, U: 509D, GBK: 82E8 (5) 笔画数: 12, 部首: 亻, 笔顺编号: 322511541541 II tàn (1) ㄊㄢˋ (2) 〔~儑( (3) 笔画数: 12, 部首: 亻, 笔顺编号: 322511541541刵 )〕a.不自觉; b.可耻。 (4) 郑码: NKYY, U: 509D, GBK: 82E8 (5) 笔画数: 12, 部首: 亻, 笔顺编号:… …   International standard chinese characters dictionary

 • — Ключ №9 (+0) 人 亻 (+1) 亼 亽 亾 亿 (+2) 什 仁 仂 仃 仄 仅 仆 仇 仈 仉 今 介 仌 仍 从 仏 仐 仑 仒 仓 什* (+3) 仔 仕 他 仗 付 仙 仚 仛 仜 仝 仞 仟 仠 仡 仢 代 令 以 仦 仧 仨 仩 仪 仫 们 仭 令* (+4) 仮 仯 仰 仱 仲 仳 仴 仵 件 价 仸 仹 仺 任 仼 份 仾 仿 伀 企 伂 伃 伄 伅 伆 伇 伈 伉 伊 伋 伌 伍 伎 伏 伐 休 伒 伓 伔 伕 伖 众 优 伙 会 伛 伜 伝 伞 伟 传 伡 …   Index to find characters on the key signs (of Kangxi)

 • — Ключ №9 (+0) 人 亻 (+1) 亼 亽 亾 亿 (+2) 什 仁 仂 仃 仄 仅 仆 仇 仈 仉 今 介 仌 仍 从 仏 仐 仑 仒 仓 什* (+3) 仔 仕 他 仗 付 仙 仚 仛 仜 仝 仞 仟 仠 仡 仢 代 令 以 仦 仧 仨 仩 仪 仫 们 仭 令* (+4) 仮 仯 仰 仱 仲 仳 仴 仵 件 价 仸 仹 仺 任 仼 份 仾 仿 伀 企 伂 伃 伄 伅 伆 伇 伈 伉 伊 伋 伌 伍 伎 伏 伐 休 伒 伓 伔 伕 伖 众 优 伙 会 伛 伜 伝 伞 伟 传 伡 …   Index to find characters on the key signs (of Kangxi)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.